من واقعا خودم موندم که

من واقعا خودم موندم که وقتم رو دارم چيکار مي‌کنم. هيچ وقت، وقت ندارم ولي در عين حال هيچ کاري هم انجام نمي‌دم. وقتي بهش فکر مي‌کنم مي‌بينم از صبح تا عصرم رو تو دانشگاه و تو دفتر مجله به بطالت مي‌گذرونم. چون به خاطر يه کار کوچيک مي‌رم دانشگاه و حالا اون کار انجام شده يا نشده، بعدش ديگه خب سخته که تو اين گرما بيام خونه کارام هم که همش با کامپيوتره. يا search ه يا تايپ. که خب چون اون جا کامپيوتر نيست کارام انجام نمي‌شه. خونه هم قسمت اصلي وقتم رو اينترنت مي‌گيره و اون هم تقصيره اين داداشمه! چون تقسيم بندي کرديم که تا قبل از ۱۰ من با کامپيوتر کار کنم و بعد از ۱۰ اون. خب من از فرصت استفاده مي‌کنم و تا ۱۰ هي تو اينترنت علافي مي‌کنم. بعد از ۱۰ هم که بايد شام بخوري و بعد هم خوابت مي‌گيره! پس مي‌بينيم که اصلا تقصير من نيست!
اين email رو يه دفعه يکي از بچه‌ها برام فرستاده بود چيز جالبيه!

It’s not the fault of the student if he fails,
because the year has ONLY 365 days.
Typical academic year for a student.
1. Fridays -52, Fridays in a year, you know Fridays are for rest.
days left 313.
2. Summer holidays-50 where weather is very hot and difficult to study.
days left 263.
3. 8 hours daily sleep-means 30 days.
days left 141.
4. 1 hour for daily playing-(good for health) means 15 days.
days left 126.
5. 2 hours daily for food & other delicacies(chew properly & eat)-means 30days.
days left 96.
6. 1 hour for talking (man is a social animal)-means 15 days.
days left 81.
7. Exam days per year atleast 35 days.
days left 46.
8. Quarterly, Half yearly and festival (holidays)-40 days.
Balance 6 days.
9. For sickness atleast 3 days.
remaining days 3.
10. Movies and functions atleast 2 days.
1 day left.
11. That 1 day is your birthday. “How can you study at that day?
Balance dayss 0.
How then can a student pass ?????